Algemene voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden krijgen de hiergebruikte termen de volgende betekenis.Verkopende partij: de gebruiker van deze voorwaarden, in casu, 'Cultura y Artesania de Chile'Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 2. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de consument de voorwaarden van de verkopende partij, zoals vermeld op deze site.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Een overeenkomst bestaat slechts na het aanvaarden van de bestelling van de consument door de verkopende partij. De verkopende partij is gerechtigd bestellingen te weigeren.
 5. Alle prijzen vermeld in de webshop van 'Cultura y Artesania de Chile', zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief btw, te vermeerderen met verzendingskosten. Tenzij anders vermeld.
 6. Alle prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
 7. Betalingen kunnen enkel gebeuren zoals vermeld onder betalingsvoorwaarden.
 8. Indien een besteld artikel niet voorradig is of een regelmatige en gegronde klacht werd ingediend, wordt het betaald bedrag zo snel mogelijk teruggestort.
 9. De getoonde artikelen zijn allen handwerk en natuurmaterialen. Het geleverde artikel kan afwijken wat betreft kleur, vorm en grootte van de getoonde foto in de webshop tenzij anders vermeld. Dit geeft de consument niet het recht de artikelen te weigeren of een vergoeding te eisen.
 10. Bestellingen worden aangetekend verstuurd per post binnen de vijf werkdagen, na ontvangst van betaling.
 11. De opgegeven levertijd is indicatief. Bij overschrijding kan de consument geen rechten verhalen op de verkopende partij. De schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn kan niet verhaald worden op 'Cultura y Artesania de Chile'.
 12. De consument moet klachten binnen de zeven dagen na ontvangst, schriftelijk bekend maken bij de verkopende partij met details betreffende de aard van de klacht. Wordt deze werkwijze niet gerespecteerd, dan vervallen de vorderingsrechten van de consument op de verkopende partij, betreffende deze gebreken.
 13. In situaties van overmacht kan geen schadevergoeding geëist worden van 'Cultura y Artesania de Chile' tenzij het gaat om opzet of grove schuld van de verkopende partij.
 14. Op offertes en overeenkomsten van de verkopende partij is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 15. In geval van betwistingen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.